Seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta

Eloisa Director Oy (“Eloisa Director”) tarjoaa asiakkailleen (“Asiakas”) videoautomaatiotyökalua (“Palvelu”), jonka avulla tämän on mahdollista koostaa itselleen oman tuotteensa markkinointikäyttöön tarkoitettuja videoleikkeitä.

Asiakas vastaa itse Palveluun toimittamansa materiaalin oikeellisuudesta, laadusta ja siitä, että Asiakkaan palveluun syöttämä tieto ja tiedon asianmukainen dokumentointi täyttävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säädökset. Eloisa Director sitoutuu parhaansa mukaan auttamaan Asiakasta täyttämään lain asettamat vaatimukset. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain hyvän tavan mukaisesti ja asianmukaisiin tarkoituksiin.

Eloisa Director rekisterinpitäjänä

Eloisa Director käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä ja palvelumme käyttäjistä. Asiakkaiden lisäksi Eloisa Directorilla on yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä.

Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Eloisa Directorin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eloisa Director Oy

Y-tunnus: 2798161-1

Vanha talvitie 19 a

00580 Helsinki

+358407175211

Yhteyshenkilö rekistereihin liittyvissä asioissa

Antero Aalto

+358 40 7175211

[email protected]

Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

 • Etu- ja sukunimi, titteli tai ammattinimike, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen liittyvät tiedot)
 • Käyttötietoja (esim. Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet)
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Verkkosivut

 • IP-osoite
 • URL-reitti sivustolla
 • Vierailun ajankohta
 • Selaintyyppi ja -versio
 • Laitetyyppi
 • Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite
 • Yhteydenottopyynnön lähettäneen nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Mistä saamme henkilötiedot

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimusten syntyessä vaihdetuista tiedoista.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:


Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen ja sopimussuhteen täyttämiseen sekä palvelun
ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin.


Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietoja käytetään Eloisa Directorin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja
hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään. Saatamme kirjata tietoja asiakaspalvelutilanteista ja niihin liittyvien keskustelujen sisällöistä.


Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten
ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Voimme lähettää tietoja palveluumme tekemistä muutoksista.


Suoramarkkinointitarkoituksiin
Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää
rekisteröidylle Eloisa Directoriin liittyviä markkinointiviestejä.


Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin,
markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen
yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen luovutus tai siirtäminen Euroopan ulkopuolisiin valtioihin

Eloisa Director ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä ja pilvipalveluissa, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan Eloisa Directorin sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Emme jaa henkilötietoja Eloisa Directorin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Jakaminen valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja käsiteltäväksi meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (esimerkiksi tietojen säilytys-, kirjanpito-, myynti- ja markkinointipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eloisa Directorin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rikoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Eloisa Directorin tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Eloisa Director on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Eloisa Directorin ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen nimenomainen suostumuksesi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti viimeistään lainsäädännön edellyttämässä ajassa.

Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa mahdollisuuksia käyttää Eloisa Director Palvelua. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä tätä rekisteriä

varten ilmoitettuun yhteyshenkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi, asiakassuhteen, tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Eloisa Director palvelua.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Eloisa Director palvelua.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

 

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Valituksen tekeminen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Eloisa Directorin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Share This